+48 77 433 40 84
+48 530 228 328
Polski English Deutsch

honorujemy karty płatniczeRegulamin hotelu

HOTEL***PIAST

Regulamin Hotelu

1. Regulamin porządkowy wydany został przez właściciela Hotelu Piast w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Gości hotelu. Regulamin ten ustala również zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych w Hotelu Piast.

2.  Pomieszczenia mieszkalne w Hotelu wynajmowane są gościom na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 12.00 dnia następnego. Jeśli gość nie zwolni pokoju o godzinie 12.00 będzie to podstawą do naliczenia obciążeń za kolejną rozpoczętą dobę, nie stanowi to jednak gwarancji przedłużenia pobytu.

3.  Gość hotelowy winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeśli dowód osobisty budzi wątpliwości recepcjonisty, ma on prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (prawo jazdy, paszport) bez podawania przyczyny. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia pracownika recepcji do odmowy zameldowania gościa i wydania mu klucza do pokoju.

4.  W przypadku rezerwacji pokoju i niestawienia się do godziny 18 hotel zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa lub w przypadku posiadania numeru karty Gościa, do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową.

5.  Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji hotelu do godziny 11.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego. Hotel może nie uwzględnić życzenia najmu pokoju przez Gościa w przypadku braku wolnych miejsc.

6.  Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

7.  Przyjmowanie wizyt przez gości hotelowych mieszkających w pokojach wieloosobowych powinno odbywać się w pomieszczeniach ogólnego użytku.

8.  Osoby nie będące gośćmi hotelowymi (niezameldowane w hotelu) nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22.00 do godziny 7.00 następnego dnia.

9.  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczenia mieszkalnych zabronione jest używanie: grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe.

10. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, na korytarzach, klatce schodowej, holu recepcyjnym jest zabronione.

11. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu lub restauracji, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

12. Hotel ma prawo odmówić świadczenia usługi wobec  gościa będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jeżeli jego zachowanie wzbudza zasadne wątpliwości u pracownika.

13. Hotel ma prawo do skrócenia pobytu gościa będącego pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jeżeli dopuszcza się on nieprzestrzegania regulaminu, działa na szkodę hotelu, zakłóca pobyt innych gości.

14. W przypadku, gdy Gość nie przestrzega regulaminu, łamie powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego, może być poproszony przez personel o opuszczenie pomieszczeń należących do Hotelu.

15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość hotelowy przyjmuje do wiadomości, ze znajdujący się na terenie obiektu parking jest parkingiem niestrzeżonym.

16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

17.  Wcześniejszy wyjazd z przyczyn niezależnych od hotelu (choroba gościa hotelowego lub członka jego rodziny, inne wypadki losowe dotyczące gościa zmuszające do opuszczenia hotelu) nie uprawniają do żądania zwroty kwoty za niewykorzystane świadczenia.

18. Gość hotelowy ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pokoju ze zwierzęciem. Chęć przyjazdu ze zwierzęciem należy zgłosić na etapie rezerwacji.

19. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa hotelowego oraz osób go odwiedzających.

20.  Gość hotelowy obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza.

21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.

Kawiarnia Restauracja

48-300 Nysa
Ul. Krzywoustego 14
tel. +48 77 433 40 84
tel. +48 530 228 328
fax.